Kiedy złomowisko może odmówić przyjęcia samochodu?

Gdy nasze auto nie przedstawia zbyt dużej wartości lub zostało zniszczone w tak znacznym stopniu, że jego naprawa jest zupełnie niemożliwa, pierwszą rozsądną myślą wydaje się podróż na złomowisko. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli posiadany samochód już na pierwszy rzut oka nie nadaje się do dalszego użytku, to należy spełnić kilka warunków, żeby móc oddać go do punktu demontażu.

Na początek warto zapoznać się z polityką firmy świadczącej usługi złomowania pojazdów, aby uniknąć przykrych niespodzianek związanych z odmową przyjęcia auta na złom lub koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. Ważna jest również świadomość, że legalnym złomowaniem pojazdów zajmują się wyłącznie te punkty, które uzyskały zgodę od marszałka województwa. Z pewnością jednak warto korzystać z takich usług zamiast decydować się na składowanie starego auta na własnej posesji. Profesjonalne stacje specjalizujące się w złomowaniu pojazdów często zajmują się również sprzedażą części samochodowych na rynku wtórnym oraz utylizacją odpadów niebezpiecznych, a wszystko to zgodnie z przepisami i dbałością o środowisko.

Jakie warunki musi spełnić samochód do złomowania?

W przypadku chęci pozbycia się zbędnego samochodu możemy zdecydować się na dwie opcje: sprzedaż sprawnego auta bądź przekazanie do zezłomowania, jeśli pojazd jest w złym stanie technicznym lub doznał poważnego uszkodzenia. Do kasacji może zostać przyjęty każdy samochód posiadający cechy identyfikacyjne, czyli numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy. Ponadto auto przekazane do zezłomowania powinno posiadać wszystkie najważniejsze elementy: nadwozie, skrzynię biegów, układ hamulcowy, a także silnik oraz koła. Jeśli samochód będzie wskazywać wagę poniżej dopuszczalnej normy, to wedle aktualnych przepisów polskiego prawa stacja demontażu może ubiegać się o dopłatę w wysokości do 10 złotych za każdy brakujący kilogram. W niektórych sytuacjach można również spotkać się z dodatkowym cennikiem uwzględniającym kary za brak pewnych części, natomiast jeśli przekazany pojazd jest kompletny, istnieje szansa otrzymania wyższego wynagrodzenia lub zapewnienia bezpłatnego transportu auta do miejsca jego utylizacji.

Z jakiego powodu samochód może nie zostać przyjęty na złomowisko?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 r. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.), przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

  • pojazd wycofany z eksploatacji nie jest zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
  • pojazd wycofany z eksploatacji jest niekompletny (czyli nie zawiera co najmniej jednego istotnego elementu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 9) lub zawiera odpady, które zostały do niego dodane.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może odmówić przyjęcia pojazdu, jeśli jego właściciel nie uiści wskazanej opłaty. Odmówienie przyjęcia samochodu może również wiązać się z brakiem wymaganych dokumentów, niezbędnych do wystawienia zaświadczenia o kasacji pojazdu, do których należą:

  • dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeśli była wydana) – w sytuacji, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, należy przedstawić zaświadczenie z wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego;
  • umowa kupna-sprzedaży – jeśli pojazd nie został przerejestrowany na nowego właściciela;
  • dowód osobisty właściciela pojazdu;
  • w przypadku nieobecności właściciela – pisemne upoważnienie dla osoby zdającej pojazd albo pisemne upoważnienie dla przedstawiciela firmy, jeśli pojazd jest zarejestrowany na firmę.

Od 2016 roku przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest zobowiązany do przyjmowania pojazdów nieposiadających dowodu rejestracyjnego lub cech identyfikacyjnych, a także odpadów z tych pojazdów, jednak wyłącznie w przypadku, jeśli ich przekazanie będzie wynikać z decyzji GIOŚ. Musi także zajmować się przyjmowaniem części samochodowych usuniętych podczas naprawy, jeśli tylko nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przeznaczonych do przetworzenia (co wynika z pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami).